Muralla Romana, Servei d’Arqueologia de Barcelona

Plaça dels Traginers, Barcelona

mutalla-romana-barcelona.jpg
Plaça dels Traginers, Barcelona
Historical Site

Barcelona City FM