Kiltro RestoBar

Montseny 13, 08012 Barcelona

Montseny 13, 08012 Barcelona
Bar, Restaurant

Barcelona City FM